این شرکت با بهره گیری از تجهیزات مورد نیاز در بخش تست عملکردی (Preformance test) و همینطور تست های خاص از جمله Hydro test , Material test , Functional test  امکان ارائه در حضور تست های فوق الذکر را دارا میباشد و لذا خریداران و یا کارفرمایان با امکلن ارئه این خدمات ، قبل از حمل تجهیزات نسبت به موضوع صحت عملکرد تجهیزات آگاهی لازم را پیدا میکنند.