: بعد از ارسال تجهیزات به محل سایت و همینطور در مواردی که مشتریان در مراحل راه اندازی ، دچار مشکل میگردند ، این شرکت خود را موظف به ارائه راه حل و یا اعزام نماینده به محل سایت جهت رفع مشکل های مطرح شده میداند.