دانشنامه

ترانسمیتر ها

ترانسمیتر : وسیله انتقال داده از المان اندازه گیری به سطح کنترل و یا سیستم کنترل است

سوئیچ ها

سوییچ :وسیله قطع و وصل فرمان و یا نقاط عملکرد تجهیزات میباشد.

گیج ها

گیج : تجهیزات نمایش در محل از کمیت های فیزیکی چون دما / فشار / جریان و … .

کنترلرها

کنترلر: عامل تنظیم بین نقاط مدنظر بهره بردار ها و المان های نهایی از جمله شیرآلات و … .

رکوردر ها

رکوردرها : تجهیزات مورد نیاز  جهت ثبت وقایع و اتفاقات غیر قابل پیش بینی میباشند.

سنجشگر ها

سنجشگرها ( سرعت / رطوبت / لرزش ) :

اکچویتر ها

اکچویترها (عملگرها)(نیوماتیکی _ هیدرولیکی _ الکتریکی ) :تجهیزاتی که باعث انتقال فرمان بر روی شیرآلات میشوند. 

گاز سنج ها

گاز سنج ها : تجهیزات اندازه گیری و نمایش لحظه ای که میزان حضور گازهای قابل اشتعال و  یا گازهای سمی را نشان میدهد

پایش خوردگی

پایش خوردگی : تجهیزاتی که میزان حضور سولفور گوگرد که باعث ایجاد خوردگی در صنایع پایین دست و یا بالا دست میشنود را نمایش میدهد