رکن و نهاد اصلی در سازمان های کلیدی در دنیا موضوع آموزش

میباشد که این شرکت نیز در چهارچوب اساسی خود این امر را نهادینه نموده

است و لذا به این منظور در بخش آموزش با عقد قراردادهای کوتاه مدت با

دانشگاه و یا سازمانهای زیربط دارای سوابق درخشان میباشد کخ این بخش شامل زیر مجموعه های ذیل میباشد:

بررسی برگه های داده فنی (Data Sheet)

بررسی برگه های محاسبات (Design calculation)

بررسی نقشه های ساخت (As Built Drawing)

بررسی شرح کار (Scope of work)