در این بخش پروژه های معرفی شده به شرکت آنالیز شده و تمامی برگه های داده فنی تجهیزات مورد بررسی قرار میگیرد و نقاط مبهم استخراج و به منظور اصلاح در دسترس خریدار و یا نماینگان پروژه قرار مگیرد.